lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (160)
Juraj Gyarfas (115)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (44)
Tomáš Klinka (26)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Milan Hlušák (22)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Tomáš Čentík (9)
Michal Novotný (7)
Ondrej Halama (6)
Peter Kotvan (6)
Xénia Petrovičová (6)
Michal Krajčírovič (6)
Adam Zlámal (6)
Lexforum (5)
Ľuboslav Sisák (5)
Robert Goral (5)
Josef Kotásek (4)
Ivan Bojna (4)
Maroš Hačko (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Natália Ľalíková (4)
Petr Kolman (4)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Denisa Dulaková (3)
Adam Valček (3)
Peter Pethő (3)
Marián Porvažník (3)
Josef Šilhán (3)
Jakub Jošt (3)
Pavol Kolesár (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Dávid Tluščák (2)
Peter Varga (2)
Juraj Schmidt (2)
Ladislav Pollák (2)
Gabriel Volšík (2)
Zsolt Varga (2)
Michal Hamar (2)
Juraj Straňák (2)
Martin Gedra (2)
Maroš Macko (2)
Marek Maslák (2)
Martin Serfozo (2)
Roman Kopil (2)
Jozef Kleberc (2)
Richard Macko (2)
Andrej Kostroš (2)
Jiří Remeš (2)
Peter Zeleňák (2)
Ludmila Kucharova (2)
Anton Dulak (2)
Bob Matuška (2)
Tomáš Plško (2)
Lukáš Peško (2)
Vincent Lechman (1)
Tomáš Pavlo (1)
Paula Demianova (1)
Gabriel Závodský (1)
Dávid Kozák (1)
Bystrik Bugan (1)
Zuzana Bukvisova (1)
Jakub Mandelík (1)
Viliam Vaňko (1)
Adam Pauček (1)
Petr Novotný (1)
Vladislav Pečík (1)
Emil Vaňko (1)
Marcel Ružarovský (1)
Radoslav Pálka (1)
Petr Steiner (1)
Jana Mitterpachova (1)
Martin Hudec (1)
Matej Gera (1)
Katarína Dudíková (1)
Martin Galgoczy (1)
Mikuláš Lévai (1)
Patrik Patáč (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Andrej Majerník (1)
Roman Prochazka (1)
Natalia Janikova (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Petr Kavan (1)
Pavol Mlej (1)
jaroslav čollák (1)
Tomáš Ľalík (1)
Peter Janík (1)
Pavel Lacko (1)
Zuzana Adamova (1)
Nora Šajbidor (1)
lukasmozola (1)
Tibor Menyhért (1)
Igor Krist (1)
Ruslan Peter Gadaevič (1)
Peter Marcin (1)
Robert Vrablica (1)
Miriam Potočná (1)
Zuzana Klincová (1)
Martin Poloha (1)
Peter K (1)
Peter Kubina (1)
Tomas Kovac (1)
David Horváth (1)
Zuzana Kohútová (1)
Tomas Pavelka (1)
peter straka (1)
Ondrej Jurišta (1)
Michal Ďubek (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Ivan Priadka (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Bránik (1)
Martin Svoboda (1)
Patrik Pupík (1)
Tomáš Korman (1)
Ján Pirč (1)
Robert Šorl (1)
Pavol Chrenko (1)
Ivan Michalov (1)
Martin Estočák (1)
Tomáš Demo (1)
Dušan Marják (1)
Dušan Rostáš (1)
Michal Jediný (1)
Michaela Stessl (1)
Matej Kurian (1)
Vladimir Trojak (1)
Lucia Palková (1)
Lucia Berdisová (1)
Róbert Černák (1)
Martin Šrámek (1)
Juraj Lukáč (1)
David Halenák (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
lukas.kvokacka (1)
Matej Košalko (1)
Bohumil Havel (1)
Eduard Pekarovič (1)
Marcel Jurko (1)
Ivan Kormaník (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Odmietnutie odvolania ako oneskoreného - alebo skôr odmietnutie spravodlivosti ?

Tomáš Klinka, 09. 10. 2017 v 08:00

Všetci sa postupne vyrovnávame s využívaním elektronických prostriedkov komunikácie aj vo vzťahu k súdom. Advokáti už majú zákonnú povinnosť komunikovať so súdmi elektronicky a využívať pritom svoju elektronickú schránku (samostatní advokáti - fyzické osoby až od 1. júla 2018). Porušenie tejto povinnosti bude od 1.1.2018 dokonca sankcionovateľné osobitným súdnym poplatkom. Nejdem sa v tomto poste púšťať do polemiky o technickej (ne)pripravenosti príslušných e-nástrojov a o užívateľskom (dis)komforte, skôr si chcem posvietiť na legislatívnu úpravu e-governmentu a to konkrétne v časti doručovania do e-schránky. Správna aplikácia tu spôsobuje totiž vážne problémy. Posúďte sami.

Krajský súd v Bratislave odmietol odvolanie podané advokátom ako oneskorené s odôvodnením, že rozhodnutie súdu prvej inštancie bolo do e-schránky advokáta doručené v deň X a odvolanie bolo podané po uplynutí 15-dňovej odvolacej lehoty počítanej od tohto dátumu X. Za dátum doručenia (dátum X) pritom odvolací súd bez ďalšieho považoval dátum uloženia elektronickej správy s informáciou o možnosti prevziať dané rozhodnutie v e-schránke advokáta. Samotné rozhodnutie však k správe nebolo pripojené (a ani obvykle nebýva). V e-schránke advokáta sa doručované rozhodnutie objavilo až po podpise elektronickej doručenky, tzn. po prevzatí prvotnej elektronickej správy, dovtedy ho adresát (advokát) nemá k dispozícií. Odvolací súd teda nezohľadnil, že advokát prevzal elektronickú správu a podpísal elektronickú doručenku až o niekoľko dní neskôr po uložení prvotnej elektronickej správy, teda počas plynutia zákonnej úložnej lehoty, kedy bola aj podpísaná a súdu odoslaná elektronická doručenka a že odvolanie tak bolo podané včas. Odvolací súd úplne opomenul - z jeho uznesenia nie je zrejmé, či vedome alebo nedopatrením - zákonné pravidlá elektronického doručovania stanovené v § 29 a nasl. zákona o e-governmente. Konkrétne § 32 znie:

§ 32


(1) Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta

(2) Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú (pozn. TK: !!!). Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

(3) Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.

(4) Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky; potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia obsahu elektronickej úradnej správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke.

(5) Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú,

a) ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,

b) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,

c) ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

(6) Ustanovenie odseku 5 písm. b) a c) sa nepoužije, ak

a) ide o márne uplynutie úložnej lehoty a osobitný predpis neumožňuje použitie náhradného doručenia,

b) medzi okamihom odoslania elektronickej úradnej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná,

c) orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia.

(7) Ak nastane niektorá skutočnosť podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenie § 31 ods. 2 sa použije rovnako. Ak nastane skutočnosť podľa odseku 6 písm. b), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov.

(8) Po doručení elektronickej úradnej správy zostáva elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elektronickej schránke adresáta.

(9) Ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní konať aj v deň, ktorý je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja.

Pre úplnosť poznamenávam, že rozhodnutie súdu 1. inštancie bolo doručované do vlastných rúk v zmysle § 29 ods. 3 zákona o e-governmente: "Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta (pozn. TK: vo forme elektronickej doručenky v zmysle § 30 ods. 6) alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto adresáta (ďalej len „prijímateľ“), formou elektronickej doručenky odoslanej odosielateľovi.". Významné je aj vymedzenie pôsobnosti zákona o e-governmente v § 2 ods. 3, z ktorého vyplýva, že aplikáciu pravidiel elektronického doručovania nie je možné vylúčiť osobitným zákonom.


Nerád by som z pochybenia Krajského súdu v Bratislave robil ďalekosiahle závery, ale kuloárne informácie o tom, že ide o sudcami odsúhlasenú procesnú prax, a nie o ojedinelé zlyhanie, ma vážne znepokojili. Chcem však veriť, že tomu tak nie je, a že takýmto nezákonným odmietaním odvolaní ako oneskorených nebude Krajský súd v Bratislave strany paušálne oberať o prístup k odvolaciemu súdu, čo podľa môjho názoru predstavuje odmietnutie spravodlivosti (denegatio iustitiae) a jednoznačne zakladá dovolací dôvod v zmysle § 420 písm. f) Civilného sporového poriadku.


Aké sú Vaše názory alebo skúsenosti ?


Názory k článku Odmietnutie odvolania ako oneskoreného - alebo skôr odmietnutie spravodlivosti ?:


  Gizela Rapajová, 09. 10. 2017 v 11:05 - Odmietnutie odporu ako oneskoreného

Zdravím,

mám "podobnú" skúsenosť s odmietnutím odporu v upomínacom konaní na Okresnom súde Banská Bystrica.

Odpor proti platobnému rozkazu bol odoslaný prostredníctvom webovej stránky MS SR eŽaloby v posledný deň lehoty (07.09.2017). Na eŽaloby v Zozname podaní je uvedené, že odpor bol "vyhotovený, upravený a odoslaný" 07.09.2017.

Po prihlásení je v elektronickom súdnom spise uvedené, že odpor bol "zaevidovaný a vytvorený" 08.09.2017.

Podľa § 121 ods. 5 CSP "Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť; to platí aj vtedy, ak je podanie urobené elektronickými prostriedkami doručené súdu mimo pracovného času."

Súd v uznesení uviedol:
"Zo súdneho spisu súd zistil, že odpor voči platobnému rozkazu bol podaný
elektronicky dňa 08.09.2017, t. j. po uplynutí zákonnej lehoty na jeho podanie. Vzhľadom na to, že odpor bol podaný oneskorene, súd oneskorene podaný odpor odmietol podľa § 12 ods. 1 písm. b) ZoUK."

Vzťahuje sa prvá veta pred bodkočiarkou ustanovenia § 121 ods. 5 CSP aj na elektronické podania? Resp. platí naďalej, že lehota je zachovaná aj vtedy, ak sa elektronické podanie urobí - odošle v posledný deň lehoty?

Alebo platí taký výklad, že ak sa podanie urobí elektronicky, tak musí byť doručené súdu v posledný deň lehoty (rozm. zaevidované a vytvorené v súdnom spise)?

  Martin Timcsák, 12. 10. 2017 v 10:08 - disciplinárne previnenie sudcu

Podľa môjho názoru ide (v prípade takto odmietnutého odvolania) o zjavné a svojvoľné odmietnutie spravodlivosti zo strany KS, čo môže zakladať aj disciplinárne previnenie sudcu podľa § 116 ods. 2 písm. e) zákona č. 385/2000 Z. z. Na Vašom mieste by som zvážil podanie podnetu na začatie disciplinárneho konania niektorému z procesne legitimovaných subjektov na začatie disciplinárneho konania (viď 120 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z.)

  Mário, 12. 10. 2017 v 14:26 - elektronické doručovanie

Podľa môjho názoru ide o nesprávny postup súdu a o porušenie práv účastníka konania.
K doručovaniu elektronických podaní, už skôr, za účinnosti OSP sa Najvyšší súd vyjadril v tom zmysle, že rozhodujúce je, kedy je podanie doručené súdu, t.j. v danej právnej veci riešil odoslanie podanie e-mailom a jeho doručenie do podateľne súdu a v nadväznosti na to vyznačenie podateľne, ktorá vyznačí dátum spracovania podania, t.j. nasledujúci pracovný deň, čo vyhodnotil súd ako nesprávne, pretože ide o moment doručenia podania súdu (o čom príde doručenka). Bohužiaľ sa jedná o bežnú prax, aspoň čo mám osobné skúsenosti, pokiaľ príde podanie po pracovných hodinách podateľne, automaticky je podanie "doručené" v deň spracovania podateľňou, a to napriek tomu, že v spise je založená doručenka so skutočným dátumom podania.
Ust. § 30 (zákona o e-Governmente):
(1) Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú; identifikácia elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.

(2) Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická podateľňa tohto orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby ju mal prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred jeho sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdiť.

(3) Prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na tento účel.

(5) Údaje uvedené v elektronickej doručenke, ktorá bola potvrdená podľa odseku 3, sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.

Z uvedeného teda usudzujem, že momentom doručenia je okamih vyznačený na doručenke, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Iným výkladom by bol popretý účel elektronického doručovania, pretože podľa pokynov sú elektronické podania spracovávané do 13.00 hodiny, t.j. ešte kratšie ako úradné hodiny podateľne.

Elektronická podateľňa prijíma podania 24h denne (ak funguje ako má, ale to je na inú tému).

Podľa môjho názoru, v kontexte § 121 ods. 5 CSP elektronické podanie musí byť doručené súdu, ale nemusí byť spracované podateľňou pre zachovanie lehoty. Podateľňa by správne mala vyznačiť na podaní dátum prijatia podania podľa doručenky. mala...

  Elena Szabóová, 16. 02. 2018 v 09:47 - Vidím v tom ďalšiu vlnu podaní pre Ústavný súd

obdobne, ako súdy pri elektronických podaniach argumentovali úradnými hodinami podateľne a popierali včasnosť doručenia podaní doručených elektronicky po úradných hodinách, alebo prípadne sa elektronické podanie jednoducho nepripojilo k spisu ( IV ÚS 445/2013).

  Roman H., 25. 09. 2018 v 09:30 - Roman H.

Pekne spracovany clanok k lehotam elektronickych podani: https://www.najpravo.sk/obcianske-pravo/clanky/ako-podavat-elektronicky-a-nezmeskat-lehotu.html

A perlicka rozhodnutie sudu o posudzovani lehoty zrusene ustavnym sudom: http://merit.slv.cz/II.US222/2017

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím