Impressum stránky lexforum.cz/lexforum.sk

Lexforum je otevřený blog s možností přispívat všem registrovaným uživatelům. Provozovatelem projektu je Milan Kvasnica, Na Úvoze 392, Bohumín-Záblatí. Kontaktní e-mail: lexforum@lexforum.sk/lexforum@lexforum.cz

Příspěvky jsou autorskými díly svých autorů a jsou šířeny pod creative commons licenci (podle zvolené preference uživatele).
Další informace najdete v části O projekte Lexforum a v části Uživatelské podmínky Lexforum.

Děkujeme za návštěvu.

Redakční tým Lexforum
Milan Kvasnica, Juraj Alexander, Branislav Gvoždiak, Juraj Gyárfáš

________________________________________________________


O projekte Lexforum

Projekt Lexforum (lexforum.cz/lexforum.sk) je blog o slovenskom a českom práve, zameraný na bežné právne otázky všetkých právnych odvetví. Hlavným cieľom projektu je upozorňovať na novinky v judikatúre alebo legislatíve a vytvoriť fórum pre formulovanie právnych otázok a spoločné hľadanie odpovedí. Napriek množstvu existujúcich slovenských a českých tlačených aj internetových právnických periodík sme si dali za úlohu vytvoriť niečo, čo v tejto oblasti podľa nášho názoru doteraz chýbalo.

Diskusia
Existuje mnoho otázok, s ktorými sa praktizujúci, študujúci alebo vyučujúci právnici denne stretávajú. Pri prílišnom zahĺbení sa do konkrétneho problému často strácame nadhľad a potrebujeme si overiť, či sme konkrétnu právnu otázku analyzovali správne a nič neprehliadli. Sme presvedčení, že opätovné získanie nadhľadu a overenie si názorov je najlepšie možné v diskusii. Je skvelé keď takáto diskusia prebieha v práci, v škole, v krčme alebo v tlačených periodikách. Žiadne z týchto prostredí však nie je tak otvorené a flexibilné ako internetové fórum. A takéto fórum by projekt Lexforum chcel vytvoriť.

Neformálne prostredie
Právnici často narazia na zaujímavé otázky, o ktoré by sa radi podelili s širším okruhom kolegov. Mnohých však pred publikovaním v tlačených periodikách odrádzajú formálne požiadavky a skutočnosť, že na publikované články málokedy dostanú reakciu. Lexforum preto ponúka možnosť vyskúšať si publikovanie a zdieľanie názorov v neformálnom prostredí a v otvorenej diskusii. Do diskusie a blogu môže po prihlásení prispievať ktokoľvek. Akékoľvek otázky, podnety a návrhy sú veľmi vítané na adrese lexforum@lexforum.sk/lexforum@lexforum.cz.

Praktické pomôcky
Právnici musia často (a neradi) počítať rôzne sumy a dátumy a sledovať zmeny vo verejných registroch. Projekt Lexforum je úzko prepojený so sesterským projektom Salvia (www.slv.cz), ktorý okrem prehľadného vyhľadávania v českej judikatúre a predpisoch ponúka užitočné pomôcky ako napríklad automatické počítadlá (advokátskych odmien, úrokov z omeškania, atď.) a automatické sledovanie verejných registrov (automatické e-mailové notifikácie o zmene údajov vybranej spoločnosti alebo parcely). Tieto pomôcky sú zatiaľ použiteľné primárne pre českých právnikov, mnohé vzorce sú však v oboch krajinách podobné a pomôcky budú perspektívne rozšírené aj pre slovenských užívateľov.

Pre tieto dôvody vznikol projekt Lexforum, ktorý sa teší na Vaše návštevy a príspevky.

________________________________________________________


Užívateľské podmienky Lexforum

Všeobecne
Vstupom na internetovú stránku www.lexforum.cz/www.lexforum.sk súhlasíte s týmito podmienkami jej používania a zaväzujete sa ich dodržiavať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť užívateľské podmienky stránky www.lexforum.cz/www.lexforum.sk. Zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť v momente ich zverejnenia. Vstupom na www.lexforum.cz/www.lexforum.sk súhlasíte s najaktuálnejšou verziou užívateľských podmienok.

Lexforum je projekt zameraný na bežné právne otázky a jeho hlavným cieľom je upozorňovanie na novinky v judikatúre alebo legislatíve, a zároveň vytvorenie fóra pre formulovanie právnych otázok a spoločné hľadanie odpovedí. Do diskusie a blogu môže po registrácii prispievať ktokoľvek. Registráciou súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

• V príspevkoch nebudú žiadne urážlivé, ohovárajúce ani nezákonné informácie ani materiály.
• Príspevok nesmie porušovať práva iných subjektov.
• Príspevok nesmie obsahovať materiály chránené autorskými právami, ochrannou známkou, alebo iným majetkovým právom (právom duševného vlastníctva), ak oprávnená osoba nedala na použitie súhlas.
• Je zakázané zasielať materiály obsahujúce vírusy alebo iný škodlivý obsah.
• Používateľ je sám zodpovedný za zabezpečenie svojej ochrany a ochrany svojho počítača a údajov v ňom zapísaných pred ohrozeniami pochádzajúcimi z internetu ako aj za kontrolu, obnovu a editovanie zadaných alebo získaných dát.
• Prevázkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek článok alebo diskusný príspevok, ktorý nezapadá do tematického zamerania projektu Lexforum, najmä články a diskusné príspevky nesúvisiace s právom a politického charakteru.

Anonymita

Lexforum rešpektuje anonymitu užívateľov a možnosť prispievať do diskusií je daná aj užívateľom vystupujúcim pod pseudonymom (aj keď to nepovažujeme za úplne fér voči užívateľom, ktorí idú "s kožou na trh"). Podmienkou pre napísanie nového článku je však registrácia pod skutočným menom a priezviskom. Užívatelia publikujúci pod pseudonymom budú vyzvaní na uvedenie mena a priezviska a ich príspevky môžu byť zmazané.

Zároveň si Vás Lexforum dovoľuje požiadať o krátke predstavenie sa pri registrácii v okne "o uživateli" a o zadanie preferovanej licencie.

Právne poradenstvo

Lexforum nie je právna poradňa a účelom diskusií nie je poskytovať právne poradenstvo, ale riešiť právne otázky, ktoré presahujú rozmer jedného konkrétneho prípadu. Uvedomujeme si samozrejme, že mnohé právne otázky sa najlepšie ilustrujú príkladom a nebránime sa tomu, aby sa takéto príklady objavili v článkoch alebo diskusných príspevkoch. Články a diskusné príspevky však musia obsahovať širší presah.

Akýkoľvek článok alebo diskusný príspevok, ktorý prevádzkovateľ projektu Lexforum vyhodnotí ako žiadosť o právnu radu môže byť zmazaný.

On-line komunikácia
Akékoľvek otázky, podnety a návrhy týkajúce sa projektu Lexforum sú veľmi vítané na adrese lexforum@lexforum.sk/lexforum@lexforum.cz. Pamätajte však, že správy, ktoré nám zasielate emailom, nemusia byť bezpečné. Lexforum doporučuje neposielať žiadne dôverné informácie prostredníctvom elektronickej pošty. Pokiaľ sa rozhodnete poslať Lexforum emailovú správu, preberáte riziko, že táto správa môže byť zachytená, zneužitá alebo pozmenená treťou stranou.

Duševné vlastníctvo
Všetky články publikované na stránke https://www.lexforum.cz/https://www.lexforum.sk podliehajú jednej zo šiestich typov licencie Creative Commons vo verzii 3.0 cz – CC-by, CC-by-nc, CC-by-nc-nd, CC-by-nc-sa, CC-by-nd alebo CC-by-sa. Prednastavená je licencia CC-by-nc-nd. Prednastavenú licenciu je možné zmeniť na iný typ licencie Creative Commons pri registrácii a pri prihlasovaní. Typ licencie pod ktorou je publikovaný konkrétny článok je možné skontrolovať pod textom článku kde je táto informácia vyjadrená v grafickej podobe.
Akékoľvek využitie diel chránených autorským právom nachádzajúcich sa na stránke https://www.lexforum.cz/https://www.lexforum.sk, ktoré by prekračovalo rozsah vybranej licencie Creative Commons, je možné jedine v súlade s ustanoveniami autorského zákona (zákonné výnimky z výlučných práv autora) alebo v prípade, že k tomu získate súhlas nositeľa autorských práv.

Vylúčenie zodpovednosti
Napriek tomu, že vynakladáme všetko úsilie, aby materiály publikované na https://www.lexforum.cz/https://www.lexforum.sk boli prameňom aktuálnych a odborných informácií, v žiadnom prípade tieto materiály nepredstavujú formálne právne názory ani rady. Rozhodnutia, ktoré uskutočníte na základe informácií, uvedených na stránke https://www.lexforum.cz/https://www.lexforum.sk, uskutočňujete na vlastnú zodpovednosť a riziko. Texty publikované na stránke https://www.lexforum.cz/https://www.lexforum.sk obsahujú názory jednotlivých autorov, pričom tieto názory nemusia zodpovedať názorom inštitúcií, pre ktoré daní autori pracujú. Lexforum taktiež neposkytuje používateľom stránky https://www.lexforum.cz/https://www.lexforum.sk žiadnu záruku, že bude fungovať bez chýb a neprerušene.

Uvedenie hypertextového prepojenia (odkaz, link, hyperlink) na internetové stránky tretích subjektov neznamená, že Lexforum akýmkoľvek spôsobom schvaľuje alebo podporuje informácie a materiály nachádzajúce sa na týchto stránkach. Lexforum neoveruje pravdivosť, presnosť, primeranosť, ani úplnosť týchto informácií. Odkazy používate na svoje vlastné riziko a Lexforum napreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, použitie, či dostupnosť týchto internetových stránok.

Lexforum a jeho správcovia a administrátori nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame či nepriame škody (najmä straty na majetku, ušlý zisk, poškodenie dobrého mena) vyplývajúce akýmkoľvek spôsobom z používania stránky https://www.lexforum.cz/https://www.lexforum.sk alebo z informácií na nej sa nachádzajúcich, ako najmä:
• z chýb, vírusov či iných chybných funkcií vzniknutých na zariadeniach alebo inom softwére v súvislosti s prístupom na túto stránku,
• z použitia informácií poskytnutých na stránke alebo prostredníctvom nej,
• v súvislosti s fungovaním či nedostupnosťou tejto stránky,
• zo straty údajov,
• z nárokov tretích subjektov v súvislosti s použitím týchto internetových stránok.

Pokiaľ niektoré časti, či jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú alebo neúplne zodpovedajú platnej právnej úprave, nemá to žiadny vplyv na platnosť ostatných jeho častí a formulácií.

3.5.2011