lexforum.skNačítám ...

 

Posledné komentáre:

Načítám ...

Autori:

Milan Kvasnica (159)
Juraj Gyarfas (106)
Juraj Alexander (49)
Jaroslav Čollák (35)
Kristián Csach (26)
Martin Maliar (25)
Tomáš Klinka (25)
Milan Hlušák (21)
Martin Husovec (13)
Branislav Gvozdiak (12)
Tomáš Čentík (9)
Martin Friedrich (9)
Zuzana Hecko (9)
Michal Novotný (7)
Adam Zlámal (6)
Xénia Petrovičová (6)
Lexforum (5)
Robert Goral (5)
Ján Lazur (4)
Monika Dubská (4)
Petr Kolman (4)
Natália Ľalíková (4)
Pavol Szabo (4)
Radovan Pala (4)
Michal Krajčírovič (4)
Josef Kotásek (4)
Maroš Hačko (4)
Peter Pethő (3)
Ladislav Hrabčák (3)
Josef Šilhán (3)
Denisa Dulaková (3)
Ivan Bojna (3)
Pavol Kolesár (3)
Jakub Jošt (3)
Adam Valček (3)
Roman Kopil (2)
Anton Dulak (2)
Martin Serfozo (2)
Gabriel Volšík (2)
Dávid Tluščák (2)
Jiří Remeš (2)
Marián Porvažník (2)
Jozef Kleberc (2)
Maroš Macko (2)
Juraj Schmidt (2)
Andrej Kostroš (2)
Juraj Straňák (2)
Ondrej Halama (2)
Ludmila Kucharova (2)
Peter Varga (2)
Bob Matuška (2)
Marek Maslák (2)
Michal Hamar (2)
Zsolt Varga (2)
Martin Gedra (2)
Lukáš Peško (2)
David Horváth (1)
Vincent Lechman (1)
marcel.ruzarovsky (1)
Matej Gera (1)
Zuzana Adamova (1)
Paula Demianova (1)
Ondrej Jurišta (1)
Dušan Rostáš (1)
Robert Šorl (1)
Dušan Marják (1)
lukas.kvokacka (1)
Petr Steiner (1)
Petr Kavan (1)
Martin Šrámek (1)
Miriam Potočná (1)
Tibor Menyhért (1)
Robert Vrablica (1)
Emil Vaňko (1)
Tomas Kovac (1)
Martin Hudec (1)
Ivan Michalov (1)
Radoslav Pálka (1)
Katarína Dudíková (1)
Ján Pirč (1)
Ivan Priadka (1)
Peter Janík (1)
Igor Krist (1)
Matej Kurian (1)
Lucia Berdisová (1)
Peter Kotvan (1)
Juraj Lukáč (1)
Michal Ďubek (1)
Pavel Lacko (1)
Martin Estočák (1)
Vladimir Trojak (1)
Tomáš Korman (1)
Marián Porvažník & Veronika Merjava (1)
Jana Mitterpachova (1)
Richard Macko (1)
I. Stiglitz (1)
Martin Svoboda (1)
Bohumil Havel (1)
Martin Poloha (1)
Jaroslav Nižňanský (1)
Vladislav Pečík (1)
Pavol Mlej (1)
jaroslav čollák (1)
peter straka (1)
Zuzana Klincová (1)
Tomáš Demo (1)
Slovenský ochranný zväz autorský (1)
Lucia Palková (1)
Marcel Jurko (1)
Peter K (1)
Natalia Janikova (1)
Ladislav Pollák (1)
Bystrik Bugan (1)
Jakub Mandelík (1)
Eduard Pekarovič (1)
Zuzana Bukvisova (1)
lukasmozola (1)
Peter Kubina (1)
Róbert Černák (1)
Roman Prochazka (1)
Viliam Vaňko (1)
Nora Šajbidor (1)
Matej Košalko (1)
David Halenák (1)
Martin Galgoczy (1)
Zuzana Kohútová (1)
Nina Gaisbacherova (1)
Gabriel Závodský (1)
Peter Marcin (1)
Ivan Kormaník (1)
Tomáš Ľalík (1)

Nálepky:

Načítám ...Napísať nový článok


rss feed rss

rss feed rss - názory


O Lexforum.skNačítám ...

Pomôcky pre advokátov:

salvia
Judikatúra
Predpisy
Registre
Výpočty

Nové predpisy:

Načítám ...

Pojem šport - pokus o jeho vymedzenie resp. výkop do (ne)začatej dišputy

Jaroslav Čollák, 12. 10. 2011 v 01:12

Termín športové právo nájde v právnej obci skôr pochybovačov ako jeho prívržencov či osoby odhodlané túto oblasť prekopať od hlavy po päty, no nedovolím si opomenúť podstatný postreh. Veľa toho bolo v odbornej i laickej právnickej, vedeckej, akademickej či odbornej spisbe napísané a publikované na tému čo to športové právo je[1], čoho sa týka, aké subjekty v rámci neho pôsobia, no tieto opomínali podstatný pojem a síce - pre tieto dišputy pojem východzí. Týmto pojmom je samotný šport. Laik či odborník na prvý pohľad nemá problém tento pojem objasniť, no pri kritickom prístupe k vymedzenému zistíme, že každá definícia tu či tam pokrivkáva. Žiadne z doposiaľ poskytnutých vymedzení sa nedá považovať za kľúčové a ani jedno z nich si nemôže prisvojiť primát dogmatického, či nespochybniteľného. Všetky poskytnuté vymedzenia pojmu šport síce na jednej strane vymedzili tento akousi koreláciou pojmových znakov športu ako istej kvalitatívne vymedzenej fyzickej aktivity, no žiadne z nich neuspokojilo potreby súhrnu možných pohľadov na spomenutý pojem.

Pre uspokojenie lingvistov povedzme, že z lingvistického hľadiska pochádza pojem šport (eng. sport) s najväčšou pravdepodobnosťou z francúzskeho „desport“/ „deport“, čo v skutku znamená zábavu, odprostenie sa od bežných povinností. Pojem „desport“ má svoj možný pôvod aj v latinskom „deportare“ - baviť sa. Odľahčime debatu lingvistickú a dajme na vedľajšiu koľaj skutočnosť, že niektorí z nás sa športom nebavia, ba práve naopak – trápia, no k dosiahnutiu spomenutej zábavy by sme museli športovať, a nie pokúšať sa vymedzovať pojem šport :)

Pre ozrejmenie uveďme aspoň niekoľko známych definícií pojmu šport :

a) Česká republika

V českom právnom poriadku nájdeme definíciu pojmu šport v jedinom zákone. Je ním zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v znení neskorších predpisov, no aj tu je šport definovaný len pre účely tohto zákona a to nasledovne: „všetky formy telesnej činnosti, ktoré prostredníctvom organizovanej aj neorganizovanej účasti si kladú za cieľ harmonický rozvoj telesnej aj psychickej kondície, upevňovanie zdravia a dosahovanie športových výkonov v súťažiach všetkých úrovní“[2]. Treba povedať, že táto definícia kriticky neobstojí z dôvodu nedostatočného pokrytia či zahrnutia všetkých druhov fyzickej aktivity ktorá sa ako šport chápať určite dá. Dodajme, že táto vychádza z Európskej charty športu, Európskej antidopingovej zmluvy a z Kódexu športovej etiky[3].

b) Slovenská republika

Zákon č. 28/2009 Z. z., o telesnej kultúre, v znení neskorších predpisov definuje šport pomocou dvoch samostatných úrovní – najprv ako „šport pre všetkých“, ktorý je definovaný ako „rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami“[4], potom ako „výkonnostný a vrcholový šport“ definované ako „činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti“.

c) Európska únia : Rada Európy

Rada Európy vymedzila pojem šport, a v súlade s jeho obsahom sa pojem šport vyskytuje aj v tejto Bielej knihe. Jeho obsah Rada Európy vymedzila nasledovne : „ všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach[5]“. S touto „definíciou športu“ sa dá vo väčšej miere súhlasiť, no prirodzene, jej široké vymedzenie nájde aj početných odporcov spochybňujúcich pojmové znaky z tejto definície plynúce pre ozrejmenie samotného pojmu. V tomto smere je však jednoznačne možné akúkoľvek snahu o pojmové vymedzenie športu akoukoľvek organizáciou privítať a oceniť. Dodatkom, spomenutú definíciu športu prebrali aj naši českí kolegovia v zákone č. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v znení neskorších predpisov.[6]

d) Ostatní autori :

R. Arnold poskytuje túto definíciu profesionálneho športu: „Profesionálny šport je hospodárska činnosť vytýčená úsilím po dosiahnutí zisku k zaisteniu životných podmienok a životnej úrovne daného športovca“[7].

Bruner : šport je každá činnosť obsahujúca prvok pohybu, ktorá slúži človeku k priamemu alebo nepriamemu uspokojovaniu potrieb hry alebo zábavy.

Zaujímavým sa pre doplnenie zdá byť aj nasledovná snaha o vymedzenie dielčích súčastí, ktoré sú v každom prípade v pojme šport obsiahnuté :

Športový výkon - aktuálny prejav špecializovanej športovej výkonnosti, ktorej obsahom je uvedomená pohybová činnosť zameraná na riešenie úlohy vymedzenej športovými pravidlami, prvý cieľ a rozhodujúce kritérium efektívnosti športovej prípravy, prejav celej osobnosti športovca. V atletike sa športový výkon vyjadruje objektívnymi dĺžkovými a časovými jednotkami[8].


Štruktúra športového výkonu - súbor faktorov a vzťahy medzi nimi, ktoré určujú výkonnosť v danej atletickej disciplíne. Vyznačuje sa veľkou dynamickosťou. V atletických disciplínach možno vyčleniť 4 základné okruhy faktorov: 1. somatické predpoklady, 2. motorické, 3. koordinačné predpoklady a športová technika, 4. osobnostné predpoklady. Z pedagogického hľadiska je dôležité poznať genetickú podmienenosť a vývojovú dynamiku jednotlivých faktorov, rozsah zmien, kt. možno dosiahnuť systematickým tréningom, najúčinnejšie prostriedky, metódy a formy rozvoja jednotlivých faktorov, ako aj najvhodnejšie. tzv. senzitívne etapy, keď organizmus najcitlivejšie reaguje na pôsobenie špecifického tréningového podnetu, a preto možno dosiahnuť najvýznamnejšie zmeny[9].

To, v čom isté vymedzenie perfektne vystihovalo profesionálny šport neuspokojovalo bádateľov na poli športu neprofesionálneho, či naopak. Faktom a jedinou nespochybniteľnou skutočnosťou spojenou s touto témou je, že všetky tieto akademické vymedzenia mali spoločné tieto znaky, na čom sa koniec koncov zhodli aj viacerí autori :

1. Fyzická aktivita ( šport s pohybovým prvkom / bez pohybového prvku )

2. Účelovosť – dosiahnutie určitého cieľa.

3. Súťaživosť

4. Aktivita dobrovoľná

5. Neistota výsledku vopred


Nedosiahnuteľné sa stane dosiahnuteľným, ak subjektívne vyjadrím postoj, že modifikovaním v poradí druhého bodu, tj. účelovosť sa podľa môjho názoru vieme dostať k akémusi ideálu vymedzenia pojmu šport, ktorý zahŕňa tak množinu profesionálneho športu ako aj množinu rekreačného športu, prípadne aktivity do oblasti športu zaraďované s väčšou problematickosťou[10].

Ak by sme účelovosť modifikovali a obsah tohto znaku by sme modifikovali na dosiahnutie určitého “bodového účelu na jednej strane, a ako zvyšovanie fyzickej aktivity bez spomenutého bodového účelu na strane druhej – do popredia sa natíska vymedzenie pojmu šport bez väčších problémov. Prirodzene a paradoxne, dostávame sa na začiatok príspevku kde sme spomenuli, že vymedzenie pojmu šport na jednej strane môže plnými dúškami uspokojovať potreby profesionálneho športu, no na druhej strane a súčasne pokrivkávať pri definovaní športu poloprofesionálneho či neprofesionálneho, prípadne športu rekreačného. V akejkoľvek definícii, či pokuse o definíciu pojmu šport tieto dve stránky športovej činnosti musia byť zohľadnené a nesmú chýbať a preto pre potreby vymedzenia športu si myslím, že nevyhnutnosť delenia a zohľadnenia jeho profesionálnej a rekreačnej stránky je aktuálne a potrebné, a každá definícia pojmu šport musí túto, ako aj kvalitatívnu požiadavku delenia športu na kolektívny či individuálny svojím obsahom zahŕňať.

Pod prizmou hore uvedeného mám za to, že objektívne (ne?)akceptovateľná definícia pojmu šport by mohla znieť nasledovne :

Privítam akékoľvek výtky, vyvrátenia či spochybnenia spomenutého tvrdenia – viac menej ich očakávam, keďže ku objektívne uspokojivému výsledku filozoficko – právneho bádania v množine pokusov o vymedzenie fenoménu zvaného šport sa doposiaľ nenašla ani jedna, objektívne uspokojivá definícia, ktorá by v istom slova zmysle nepokrivkávala. Tvrdenie, že mnou poskytnuté tvrdenie či definícia tento charakter mať nebude by bolo odvážnym, no v neposlednom rade prispeje k osvete tejto témy a možno ju posunie do roviny rozvinutej vedeckej dišputy, čím by bol cieľ tohto príspevku naplnený do bodky. Koncom, buďme trúfalí a vyjadrime želanie, že táto definícia uspokojí čo najväčšie množstvo kritikov.


[1] Zaujímavé vymedzenie poskytuje J.Čorba, ktorý športové právo nazýva lex sportiva. Konkrétne pozri Čorba J,: „Lex sportiva ako zmluvný systém“, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY PRÁVNEJ REGULÁCIE OBCHODNÝCH ZMLÚV II, Košice 2009,

[2] Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v znení neskorších predpisov

[3] Dôvodová správa k zákonu č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

[4] Zákon č. 28/2009 Z. z., o telesnej kultúre, v znení neskorších predpisov

[5] Biela kniha o športe,2007

[7] Arnold, R. Sport a Evropské společenství. Právní rozhledy – Evropské právo, 2000, č. 6, s. 9

[8] http://adriansport.xixao.com/category/teoria-behu/zakladne-pojmy/

[9] http://adriansport.xixao.com/category/teoria-behu/zakladne-pojmy/

[10] Typy hier ako kartové hry, stolové hry ( poker, bridge, šach, dáma )


Názory k článku Pojem šport - pokus o jeho vymedzenie resp. výkop do (ne)začatej dišputy:


  Jaroslav Čollák, 13. 01. 2017 v 01:07 - novela zákona o športe

ustanovenie § 3 písm. t):

"športom všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach".

  Jaroslav Čollák, 28. 02. 2017 v 09:26 - bridž ako návesť definície športu v EÚ?

téma tzv. "mentálnych športov" je živá už dlhšie, čoho výsledkom bolo, že v dávno začatej dišpute som pri snahe o akýsi akademický nástrel pojmu športu som formuloval myšlienku, že športom môže byť aj "tvorba myšlienka stelesnená v pohybe bez ohľadu na jeho chrakter...."

uvidíme čo na to najpovolanejší, SDEU.

https://svet.sme.sk/c/20469902/su-karty-sportom-rozhodne-europsky-sud.html

Nemáte oprávnenie pridať názor. Prihláste sa prosím